Спеціалізації кафедри


Європейська інтеграція

Місія: підготовка фахівців-управлінців, діяльність яких спрямована на формування стратегії розвитку держави та оперативне прийняття рішень з метою забезпечення ефективної реалізації політики європейської інтеграції України.

Предмет: теоретичні та практичні аспекти публічного управління у сфері європейської інтеграції.

Очікуване місце роботи випускників на посадах, пов’язаних з виконанням організаційних, розпорядчих, контрольних, експертних, аналітичних, консультативних та інших функцій публічного управління у сфері європейської інтеграції, зокрема, у складі Адміністрації Президента, Апарату Верховної Ради, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, в тому числі зі спеціальним статусом, та їх підрозділів, органів місцевого управління та самоврядування, представництв України в установах ЄС, дипломатичних та консульських представництв України, міжнародних урядових організацій, інституцій ЄС.

Навчальні дисципліни/ кредити (40 кредитів):

1. Європейський союз у 21 ст: досягнення та виклики / 5

Інтеграційні процеси в умовах глобалізації. Європейська ідея та етапи європейської інтеграції. Сучасний стан, перспективи розвитку, спільна зовнішня політика і політика безпеки ЄС.

2. Європейська інтеграція та міжнародні співпраця України / 3

ЄС у глобальному світі. Європейська політика сусідства і партнерства. Міжнародні відносини та зовнішня політика України та її участь в міжнародних об’єднаннях глобального та регіонального рівня, двосторонніх міжнародних відносинах.

3. Організаційно-правові засади реалізації політики європейської інтеграції/ 3

Витоки європейської інтеграції та місце України в євроінтеграційних процесах. Організаційні та правові механізми реалізації політики європейської інтеграції, у тому числі в окремих країнах ЄС.

4. Механізми функціонування інституційної системи ЄС/ 5

Інституції, органи та агенції ЄС, роль представництва України при ЄС. Особливості процесу прийняття рішень в ЄС. Механізм творення політики в ЄС. Бюджетний процес в ЄС.

5. Механізми застосування права ЄС в системі публічного управління/ 5

Правова природа ЄС. Співвідношення права ЄС та держав-членів. Захист прав людини в ЄС. Тлумачення і розвиток права ЄС. Механізми застосування права ЄС у різних сферах. Транспозиція acquis ЄС в правові системи третіх країн.

6. Механізми управління та адміністрування горизонтальними політиками ЄС / 3

Механізми та інструменти реалізації горизонтальних політик ЄС. Соціальна, регіональна, освітня, охорони навколишнього середовища, міграційна політики ЄС: виклики та уроки для України.

7. Механізми управління та адміністрування секторальними політиками ЄС/ 3

Механізми та інструменти реалізації секторальних політик ЄС. Політики ЄС у сферах рибальства, сільського господарства, енергетики, транспорту, науково-технічній, інноваційній.

8. Організаційно-правові засади регулювання внутрішнього ринку ЄС/ 5

Інституційні засади забезпечення функціонування внутрішнього ринку ЄС. Спільна конкурентна політика ЄС. Спільна зовнішньоторговельна політика ЄС як основа інтеграції третіх країн до внутрішнього ринку ЄС. Стан та актуальні проблеми розвитку внутрішнього ринку ЄС.

9. Європейська політика згуртування: вироблення та впровадження / 3

Сутність, інструменти, практика та сучасний етап європейської політики згуртування. Управлінський вимір політики згуртування ЄС: орієнтири для України. Міжкультурні фактори і роль комунікацій в європейській політиці згуртування.

10. Організаційно-правові засади імплементації Угоди про Асоціацію/ 3

Угода про асоціацію як основний правовий інструмент регулювання відносин між Україною і ЄС. Торгівельно-економічні відносини між Україною та ЄС. Особливості європеїзації адміністративної системи України в умовах імплементації угоди про асоціацію.

11. Управління міжнародними проектами / 2

Теоретико-методичні аспекти управління проектами. Управління ризиками, якістю, вартістю проекту. Моніторинг досягнення цілей.

Компетентності та результати навчання:

 • здійснювати комплексну оцінку визначальних чинників забезпечення впровадження європейських цінностей в процесі формування духовних та матеріальних засад для будівництва сучасних українських інститутів держави, права і громадянського суспільства;
 • здійснювати системний аналіз політики європейської інтеграції України, оцінювати виклики та можливості її євроінтеграційних прагнень в умовах глобальних та регіональних трансформацій з урахуванням її національних інтересів;
 • виконувати комплексний аналіз взаємозв’язку цілей, функцій та завдань ієрархічних рівнів стратегічного управління державою в умовах втілення політики європейської інтеграції та оцінювати його ефективність, готувати пропозиції щодо їх оптимізації, а також чинників, які здійснюють вплив на складові вказаного управління, визначати наявні проблеми та обґрунтовувати пропозиції щодо їх вирішення з використанням керівних документів;
 • ідентифікувати мотиви та інтереси суб’єктів міжнародних відносин та аргументовано відстоювати позицію України, а також фахово представляти інтереси України в установах ЄС та в інших міжнародних організаціях;
 • готувати обґрунтовані пропозиції в проекти управлінських рішень щодо розвитку європейської співпраці України, в тому числі з метою здійснення адаптації законодавства України до права ЄС та ефективного використання фондів ЄС на розвиток держави;
 • розробляти й реалізовувати міжнародні проекти, здійснювати моніторинг і оцінку їх результативності.

Запрошуємо на навчання за спеціалізацією "Європейська інтеграція".


Публічне управління у сфері національної безпеки

Місія: підготовка фахівців у сфері національної безпеки, діяльність яких спрямована на формування стратегічного мислення, необхідного для аргументації та оперативного прийняття рішень у сфері національної безпеки.

Предмет: теоретичні та практичні аспекти публічного управління у сфері національної безпеки.

Очікуване місце роботи випускників на посадах, пов’язаних з виконанням організаційних, розпорядчих, контрольних, експертних, аналітичних, консультативних та інших функцій публічного управління у сфері національної безпеки - керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників; голів місцевих державних адміністрацій та їх заступників; керівників структурних підрозділів Адміністрації Президента, Секретаріату Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Апарату РНБО України та їх заступників; керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх заступників, керівників територіальних органів державних органів та їх структурних підрозділів.

Навчальні дисципліни/ кредити (40 кредитів):

1. Стратегічне управління у сфері національної безпеки / 5

Теоретичні та практичні аспекти формування та функціонування системи забезпечення національної безпеки, здійснення стратегічного управління та прогнозування даною сферою. Основи військового будівництва та планування в інтересах оборони держави. Кризові ситуації та основи антикризового стратегічного управління у сфері національної безпеки. Оцінювання стратегічних ризиків для національної безпеки.

2. Методи реагування на загрози дестабілізації суспільно-політичної системи / 4

Методи аналізу та прогнозування соціальних конфліктів, підходи та моделі дестабілізації суспільно-політичної системи. Передумови та наслідки реалізації стратегій дестабілізації суспільно-політичної системи України. Загрози, наслідки дестабілізації суспільно-політичної системи України, розробка методів та сценаріїв державного реагування на вказані загрози.

3. Методологія та практика прогнозування у сфері міжнародних відносин/ 5

Теоретичні засади міжнародних відносин та сучасні процеси в міжнародному середовищі. Конфлікти в міжнародних відносинах та технології їх врегулювання. Євроатлантичний вектор зовнішньої політики України. Геополітичні стратегії провідних держав. Аналітичні прогнози у сфері міжнародних відносин та чинники формування геостратегії України. Розробка сценаріїв реагування на загрози міжнародній стабільності.

4. Механізми забезпечення державного суверенітету та територіальної цілісності / 3

Технології, цілі та завдання державних переворотів. Порушення територіальної цілісності держави, як технологія боротьби з державністю. Розробка методів державного реагування на загрози державному суверенітету та територіальній цілісності. Діяльність органів влади щодо реагування на загрози державному суверенітету та територіальній цілісності України.

5. Методологія та практика стратегічного планування у сфері національної безпеки України / 3

Інституційні засади та формалізація процесу стратегічного планування у сфері національної безпеки України. Цикл стратегічних змін у сфері національної безпеки. Вітчизняний та зарубіжний досвід стратегічного планування у сфері національної безпеки. Розробка пропозицій до Стратегії національної безпеки України.

6. Механізми забезпечення інформаційної безпеки / 4

Система забезпечення інформаційної безпеки України. Державна політика України та досвід провідних країн щодо забезпечення інформаційної безпеки. Методи забезпечення інформаційної безпеки та протидія інформаційному тероризму. Оцінювання викликів і загроз інформаційній безпеці України та державне реагування на вказані загрози.

7. Механізми забезпечення економічної безпеки / 5

Концептуальні засади та система забезпечення економічної безпеки. Паспортизація та оцінювання загроз економічній безпеці. Розробка методів державного реагування на загрози економічній безпеці. Основи діяльності органів державної влади щодо реагування на загрози економічній безпеці України.

8. Механізми забезпечення гуманітарної безпеки /4

Організаційно-правові засади та державна політика щодо забезпечення гуманітарної безпеки. Методи забезпечення гуманітарної безпеки України. Оцінювання загроз гуманітарній безпеці України та державне реагування на вказані загрози.

9. Механізми забезпечення соціальної безпеки / 4

Організаційно-правові засади забезпечення соціальної безпеки. Система забезпечення соціальної безпеки України. Ідентифікація загроз соціальній безпеці України. Пріоритети та методи реагування на загрози соціальній безпеці. Оцінювання загроз соціальній безпеці України та державне реагування на вказані загрози.

10. Державне управління в умовах надзвичайних ситуацій / 3

Надзвичайні ситуації як об’єкт управління, загрози їх виникнення, класифікація, характеристика. Суб’єкти державного управління в умовах надзвичайних ситуацій та досвід зарубіжних країн, міжнародних організацій та міжнародне співробітництво щодо запобігання виникненню та подолання наслідків цих ситуацій. Режими функціонування та організація діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайних ситуацій.

Компетентності та результати навчання:

 • здійснювати комплексну оцінку інформації щодо визначальних чинників забезпечення безпеки людини та соціальної системи та тенденцій їх розвитку в сучасних умовах;
 • здійснювати системній аналіз умов формування та захисту національних цінностей України, їх зв’язку з національними цілями, а також чинників, які визначають структуру системи національної безпеки, її елементи та визначають вибір підходу щодо її забезпечення;
 • аналізувати чинники, які зумовлюють процес формування та функціонування системи забезпечення національної безпеки, а також здійснюють вирішальний вплив на її потенціал (можливісті), та підходи щодо його оцінювання;
 • виконувати комплексний аналіз взаємозв’язку цілей, функцій та завдань ієрархічних рівнів стратегічного управління у сфері національної безпеки та оцінювати його ефективність, готувати пропозиції щодо їх оптимізації, а також чинників, які здійснюють вплив на складові вказаного управління, ідентифікувати наявні проблеми та обґрунтовувати пропозиції щодо їх вирішення з використанням керівних документів у цій сфері;
 • використовувати методи стратегічного управління та планування у сфері національної безпеки, у тому числі в умовах надзвичайних ситуацій та реагування на загрози дестабілізації суспільно-політичної системи, методологію прогнозування у сфері міжнародних відносин;
 • застосовувати механізми забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності, економічної, соціальної, гуманітарної та інформаційної безпеки;
 • готувати обґрунтовані пропозиції в проекти управлінських рішень, які мають за мету адекватну відповідь на загрози національним інтересам України.

Запрошуємо на навчання за спеціалізацією "Публічне управління у сфері національної безпеки".


Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою.

Довідки: тел. 455-66-26; 067-110-87-18; е-mail: nbkafedra@ukr.net